1. A’i dyma ddymuniad y gymuned?

Mae Ty’n Llan yn brosiect gan y gymuned, ar gyfer y gymuned ac yn cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr, sydd yn rhoi eu amser am ddim i yrru ar y prosiect ac i sicrhau’r gorau ar gyfer y pentref.

Mae proses ymgysylltu gynhwysfawr wedi bod ers Chwefror 2021, pan cafwyd cyfarfod cyhoeddus i drafod y syniad o brynu’r dafarn a phan lansiwyd yr ymgyrch i godi arian. Mae hyn wedi cynnwys sawl cyfarfod cyhoeddus, holiadur barn (wedi ei gwblhau gan dros 400 o bobl) a llawer o gyfleon i wirfoddoli a chynorthwyo gyda’r prosiect.

Roedd teimladau cryf y dylid ceisio perchnogi’r dafarn fel cymuned a mi lwyddwyd i wneud hynny drwy cefnogaeth dros 1,000 o gyfranddalwyr.  Roedd hefyd teimladau cryf fod Ty’n Llan fel ag y mae, ddim yn ymateb i anghenion y gymuned ac fod angen creu mwy o le er mwyn cael gofod i gynnal gweithgareddau cymunedol.  Mae’r cynllun busnes yn amlinellu hyn ac yn nodi’r rhesymeg dros fod angen estyniad ar yr adeilad.  Mae’r estyniad yn parchu Ty’n Llan fel ag y mae a hefyd yn creu gofod o faint addas yn y cefn, sydd am sicrhau adnodd i’r gymuned gyfan a sicrhau dyfodol y dafarn.  

  1. A fydd newid i du blaen Ty’n Llan? 

Na, dim newid o gwbwl. Prif lofnod Ty’n Llan ydi ei hwyneb flaen, ac nid oes unrhyw fwriad i newid hynny gan iddi gyflwyno a chadw cymeriad holl bwysig y pentref yn sgil yr Ardal Gadwraeth, yn ogystal a statws Rhestredig yr adeilad. Mae’n holl bwysig cadw’r elfen cyfarwydd croesawgar yma i’r gymuned hefyd, rhag newid cymeriad y pentref. 

Mae’r datblygiadau newydd wedi eu cadw i gefn y safle i gyd.

  1. Pam fod angen estyniad? 

Er mwyn i Ty’n Llan fod yn fenter hyfyw a chynaladwy, mae hi’n glir fod yn rhaid darparu ar gyfer gofynion amrywiol a chael ffrydiau incwm gwahanol ar draws y flwyddyn gyfan. Mae darparu bwyd da mewn lle deniadol yn allweddol i lwyddiant bron bob tafarn y dyddiau hyn. Mae cynnig nifer o leoliadau o fewn yr adeilad lle mae yna groeso i deuluoedd a chyplau, yn ogystal â grwpiau a llefydd ar gyfer chwaraeon (pŵl a dartiau) yn allweddol. I ddarparu bwyd da mae angen cegin gyda digon o le. Mae angen ardaloedd gwahanol ar gyfer anghenion gwahanol. 

Dyna beth y mae’r estyniad newydd yn ei wneud yn bosib – gofod deniadol, gyda’r olygfa hyfryd dros yr Eifl i’w gweld drwy’r wal wydr, a lle sy’n ddigon mawr hefyd i gynnal digwyddiadau cymunedol ac adloniant o bryd i’w gilydd. Heb wrth gwrs amharu ar gynhesrwydd y dafarn draddodiadol fydd yn cadw’r rhan fwyaf o’i nodweddion presennol. 

Gan edrych ar y cynllun llawr, dychmygwch ddod i mewn drwy’r drws ffrynt. Gallwch droi i’r dde, neu i’r chwith. Gallwch fynd at y bar neu fynd drwodd i’r estyniad newydd. Neu gallwch fynd drwodd i’r stafell gymunedol newydd ar y dde os yw eich cymdeithas chi’n cyfarfod heno. Mae’r dewis i fyny i chi – y cwsmer.

  1. Oes angen estyniad mor fawr? 

Mae’r estyniad o faint addas, er mwyn cyfarch yr anghenion a nodir yn y cynllun busnes.  Mae’r estyniad yn mynd allan i’r cefn ac yn cynnwys y cytiau moch, felly ni fydd ddim mwy nag ôl troed gwreiddiol yr adeilad, sydd yn cynnwys yr adeiladau allanol i’r cefn.  Mae’r estyniad yn gwneud defnydd o’r adfeilion allanol sydd yno yn barod. 

  1. Ydy’r estyniad yn gweddu i’r pentref? 

Mae’r estyniad wedi ei ddylunio yn ofalus i gadw gymaint a phosib o’r ffabrig gwreiddiol, os am gyflawni pob agwedd o’r briff.

Mae’r cysodiad presennol yn gweithio o fewn naratif presennol casgliad o feudai bach sydd wrth gefn y safle rhag cynyddu ar ol-troed naturiol y adfeilion.

Rydym wedi cychwyn ymgynghori gyda’r Swyddog Cadwraethol ac yn dal i drafod manylion, ond mae’r gefnogaeth wedi bod yn bositif hyd yma.

Mae Opsiwn 1 yn cynnig datblygiad fwy sensitif o fewn y safle, gan iddo ddefnyddio mwy o wydr, ac mae’n llai o faint.

Mi fydd y model 3D amlinellol yn cael ei ddatblygu wedi’r ymgynghoriad i gynnwys manylion defnyddiau, ac adlewyrchu ar yr adeiladwaith sydd o gwmpas Ty’n Llan er mwyn i bobol ddeall y defnyddiau ac impact ar gymeriad y safle yn well. Mae’r model presennol yn canolbwyntio ar faint a chysodiad y datblygiad yn unig ar hyn o bryd.

  1. A fydd yr adeilad yn amgylcheddol gyfeillgar ac yn gynaliadwy? 

Mae ail-edrych ac ail-ddefnyddio unrhyw adeilad gwreiddiol yn amgylcheddol gyfeillgar. 

Mae’r cynlluniau ar gyfer yr holl brosiect ar sail RIBA Stage 2 ar hyn o bryd, sef dyluniadau amlinellol yn unig. Fel mae’r prosiect yn mynd yn ei flaen, byddwn ni’n edrych ar fanylion amgylcheddol nesaf ynghyd a’r sustemau gwasanaethu fwy-fwy. Mi fydd hyn yn elfen holl bwysig wrth i ni ddatblygu’r manyleb a defnyddiau ymhellach rwan.

Mae’r Swyddog Cadwraeth wedi gofyn am fwy o wydr, felly mae hynny’n rhywbeth bydd rhaid edrych arno yn fanwl. Ni does unrhyw fanyleb ymhellach wedi ei nodi ar gyfer y defnyddiau eraill hyd yma gan i ni ganolbwyntio ar wireddu’r briff yn gyntaf, ar gysodiad a maint y datblygiad.

Mae’n bosib cynnig effeithiolrydd gwell o’r adeilad rhestredig, gan gynnwys edrych ar lefelau insiwleiddiwch a gwresogi.

  1. Ydy’r cynlluniau yn ystyried anghenion bobl anabl?

Tydy Ty’n Llan fel ag y mae ddim yn addas ar gyfer anghenion pobl gydag anableddau – nid oed mynediad addas a dim toiled anabl. Byddwn yn cynnal asesiad effaith cydraddoldeb er mwyn sicrhau fod anghenion pawb yn cael eu cyfarch.  Mi fydd Ty’n Llan ar ei newydd wedd yn sicrhau adeilad hygyrch a chroeso i bawb.  Wrth gwrs, mi fydd rhaid i’r dyluniad gael ei gymeradwyo gan yr Adran Rheolaeth Adeiladu.  Ar hyn o bryd, mae lift wedi ei gynnwys rhwng y llawr gwaelod a’r llawr uchaf, ac mae toiledau anabl hefyd. 

  1. A fydd maint y datblygiad yn cael effaith ar y Gymraeg?

Ni fydd maint y datblygiad ynddo’i hun yn cael unrhyw effaith uniongyrchol ar y graddau y mae’r Gymraeg yn cael ei siarad yma. Ein nod yw darparu cyfleusterau a fydd yn denu cwsmeriaid o’r ardal gyfagos, sydd wrth gwrs yn un lle mae’r Gymraeg yn iaith bob dydd, trwy gydol y flwyddyn ar gyfer bwyta, yfed a chymdeithasu. Gorau’n y byd fydd ein cyfleusterau, mwya’ tebygol fyddwn ni o fedru cynnal y  lefelau staff parhaol sydd eu hangen. Mae gennym bolisi iaith sy’n ei gwneud yn ofynnol i’n holl staff fedru siarad Cymraeg gyda chwsmeriaid, felly po fwyaf o swyddi y gallwn eu cefnogi po fwyaf y bydd siaradwyr Cymraeg yn elwa’n economaidd.

Mae’r Gymdeithas yn rhoi lle blaenllaw i’r Gymraeg yn y gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu ac yn y  gweithgareddau a fydd yn bosibl oherwydd y cyfleusterau newydd yma. Bydd y rhain yn cynnwys gwersi Cymraeg a chyfleoedd sgwrsio ar gyfer dysgwyr uwch. Rydyn ni am i Ty’n Llan gael ei weld yn glir fel symbol a chanolbwynt cymuned fywiog Gymraeg, sydd ar yr un pryd yn estyn croeso i bawb.