Amdanom Ni

Bywyd teg

Adeiladwyd y Ty’n Llan presennol yn yr 1860au yn rhan o stad Glynllifon. Mae’n adeilad hanesyddol a thrawiadol rhestredig Gradd II ac yn galon i bentref hardd Llandwrog. O Eben Fardd i Edward H – mae beirdd, cantorion ac enwogion o fri wedi cwrdd yma ar hyd y blynyddoedd.

Byd diogel

Caewyd y drysau yn 2017 a chollodd y pentref yr unig le i gwrdd a chymdeithasu. Ym mis Chwefror 2021 dangosodd dros 100 o bentrefwyr eu brwdfrydedd dros ddiogelu dyfodol Ty’n Llan a phenderfynwyd cychwyn ymgyrch i brynu’r adeilad ar frys. Sefydlwyd Menter Ty’n Llan, Cymdeithas Budd Cymunedol, a llwyddwyd i godi dros £400,000 mewn cyfranddaliadau gyda 14 aelod profiadol ar y Pwyllgor Rheoli. Nawr rhaid codi cannoedd o filoedd o bunnau er mwyn trawsnewid Ty’n Llan yn ganolbwynt cymunedol cyfoes a chyffrous.

A diod dda doed a ddel

Ail-agorwyd drysau Ty’n Llan dros dro ym mis Rhagfyr 2021 a mae’r gwaith o godi arian yn dal i barhau. Trwy gyrraedd y nod ariannol, bydd modd cyflawni ein gweledigaeth lawn o far, cegin a bwyty cyfoes, 5 ystafell wely en-suite, estyniad gwydr gyda golygfeydd o’r Eifl, ystafell gymunedol ar gyfer cyfarfodydd, cymdeithasau a chlybiau, gardd gwrw ddeniadol i’r teulu cyfan gyda chegin allanol a digonedd o le parcio gyda phwynt gwefru ar gyfer ceir trydan.

Y Staff

Mae’r fenter yn cyflogi 12 o bobl leol llawn a rhan amser ar hyn o bryd – Rheolwr, Cogydd, Cydlynydd Prosiect, bar staff, staff cegin a staff bar. Ydych chi â diddordeb gweithio tu ôl i’r bar neu yn y gegin? Cysylltwch â ni!

Menter Ty’n Llan

Cryfder y fenter yw nifer ei haelodau a’i gwirfoddolwyr. Mae pob cyfranddaliwr yn aelod o’r Gymdeithas, a mae dros 1000 o aelodau hyd yn hyn. Mae dros 30 o aelodau ar bwyllgorau’r fenter hefyd sef y Pwyllgor Rheoli a 6 is-bwyllgor sy’n gyfrifol am wahanol feysydd ac arbenigeddau: Gweithrediadau Busnes; Marchnata, Brandio a Chyfathrebu; Adnewyddu a Chynnal a Chadw; Bwyd a Diod; Yr Ardal Allanol a’r Ardd; Digwyddiadau ac Adloniant.  Mae’r pwyllgorau hyn yn sicrhau bod Ty’n Llan yn cael ei ddatblygu a’i redeg yn effeithiol ac yn cyflawni tasgau penodol ar ei rhan.

Y Pwyllgor Rheoli

Mae 15 aelod profiadol ar Bwyllgor Rheoli Menter Ty’n Llan:

Caryl Elin Lewis
(Cadeirydd)

Perchennog-gyfarwyddwr Cwmni CELyn Cyf; Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Llandwrog a Phwyllgor Pentref Llandwrog ac aelod sefydlu Merched Mentrus Môn a Gwynedd.  Cyn hynny – swyddi uwch gyda Chyngor Gwynedd; Cyfarwyddwr Mudiad Meithrin Cymru; ymgynghorydd cyswllt i’r Sefydliad Gofal Cyhoeddus ac Iechyd Meddwl Cymru.

Catrin Huws
(Is-gadeirydd)

Rheolwr cynhyrchu rhaglenni Cymraeg a chynnwys ar-lein gyda’r BBC. Yn gyfrifol am gydlynu sawl agwedd ar brosiectau darlledu cenedlaethol.

Huw Jones
(Trysorydd)

Cadeirydd Portmeirion Cyf ac Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn. Cyn Gadeirydd a Phrif Weithredwr S4C, cyd-sylfaenydd Sain, Barcud a Teledu’r Tir Glas ac Ymddiriedolwr RSPB a’r Gymdeithas Deledu Frenhinol.

Carys Aaron
(Ysgrifennydd)

Ymddiriedolwr ‘Sistema Cymru – Codi’r To’; cyfarwyddwr Adra Lodge Cyf hostel a bwyty. Cyn Reolwr Busnes a chyfarwyddwr Ffilmiau’r Nant Cyf; darlithydd y gyfraith Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor. Cyn ysgrifennydd Galeri Caernarfon Cyf a Crochan Celf; cyn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Syr Hugh Owen.

Wyn Roberts

Perchennog-gyfarwyddwr Marchnata AQUA Cyf sy’n arbenigo mewn marchnata digidol a’r sector twristiaeth. Cyfarwyddwr Galeri Caernarfon Cyf, Hwb Eryri Cyf, Datblygiadau Egni Gwledig (DEG) a Cooliture Cyf

Angharad Gwyn

Perchennog-gyfarwyddwr cwmni manwerthu Cymreig Adra; Arweinydd a chyd-sylfaenydd Clwb Gwawr Llandwrog; cyn gadeirydd Cyfeillion yr Ysgol, a Grŵp Ti a Fi y pentref; aelod o Gyngor Coleg Glynllifon a model rôl busnes gyda Syniadau Mawr Cymru.

Dylan Wyn Herbert

Pennaeth Cynllunio Gwaith ac Adnoddau SP Energy Network; Cynghorydd Cymuned ym Mhenygroes; aelod – Pwyllgor Clwb Rygbi Caernarfon, Cymdeithas Dyfarnwyr Undeb Rygbi Gogledd Cymru; Llysgennad STEM.

Ian Kenrick Hughes

Rheolwr Busnes Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, wedi gweithio mewn llywodraeth leol am dros 35 mlynedd. Cyn-aelod o Lywodraethwyr Ysgol Syr Hugh Owen ac Ysgol Llandwrog.

Bethan Mary Jones

Actores broffesiynol sydd wedi byw yn Llandwrog ers 25 mlynedd ac wedi magu 4 o blant. Cyn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Llandwrog. Yn berchen ar fusnes llety hunanarlwyo.

Sion Huw Jones

Athro yn Ysgol Syr Hugh Owen; cydberchennog Hairline Inc GC. Wedi byw yn y pentref ar hyd ei oes ac wedi gweld Ty’n Llan yn ffynnu fel plentyn ac oedolyn. Yn angerddol am weld Ty’n Llan yn rhan ganolog o fywyd y pentref unwaith eto.

Elfyn Owen

Prif Swyddog elusen leol gyda chefndir yn y maes adeiladu. Yn arwain ar ddatblygu gwasanaethau tai i bobl hŷn a bregus. Profiad helaeth o lywodraethu, rheoli risgiau, rheolaeth ariannol, iechyd a diogelwch, a chefnogi staff. Ymddiriedolwr ar Ganolfan Bro Llanwnda, a chadeirydd Pwyllgor Adeiladau Capel Salem, Caernarfon.

Sioned Williams

Pennaeth Adran Datblygu’r Economi a’r Gymuned, Cyngor Gwynedd, sy’n gyfrifol am ddatblygu economaidd, twristiaeth, digwyddiadau, rhaglenni adfywio, sgiliau a chyflogaeth. Cynllunydd tref cymwysedig, yn cefnogi mentrau cymdeithasol ers 25 mlynedd. Aelod o wahanol fyrddau rheoli; rolau cynghori gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a Bwrdd Menter Eryri; cyn gadeirydd Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth Gogledd Cymru; Cadeirydd Chwaraeon Gogledd Cymru.

Marnel Pritchard

Yn Gadeirydd Cyngor Cymuned Llandwrog ac yn aelod gweithgar ar nifer o grwpiau sy’n ymwneud â Thy’n Llan gan gynnwys y Grŵp Garddio a’r Grŵp Bwyd a Diod. Yn gwirfoddoli yn rheolaidd drwy helpu allan yn y gegin, glanhau pan fo’r angen a bod ar gael i agor y drws i wahanol grwpiau.