Amdanom Ni

Bywyd teg

Adeiladwyd y Ty’n Llan presennol yn yr 1860au yn rhan o stad Glynllifon. Mae’n adeilad hanesyddol a thrawiadol rhestredig Gradd II ac yn galon i bentref hardd Llandwrog. O Eben Fardd i Edward H – mae beirdd, cantorion ac enwogion o fri wedi cwrdd yma ar hyd y blynyddoedd.

Byd diogel

Caewyd y drysau yn 2017 a chollodd y pentref yr unig le i gwrdd a chymdeithasu. Ym mis Chwefror 2021 dangosodd dros 100 o bentrefwyr eu brwdfrydedd dros ddiogelu dyfodol Ty’n Llan a phenderfynwyd cychwyn ymgyrch i brynu’r adeilad ar frys. Sefydlwyd Menter Ty’n Llan, Cymdeithas Budd Cymunedol, a llwyddwyd i godi dros £400,000 mewn cyfranddaliadau gyda 14 aelod profiadol ar y Pwyllgor Rheoli. Nawr rhaid codi cannoedd o filoedd o bunnau er mwyn trawsnewid Ty’n Llan yn ganolbwynt cymunedol cyfoes a chyffrous.

A diod dda doed a ddel

Ail-agorwyd drysau Ty’n Llan dros dro ym mis Rhagfyr 2021 a mae’r gwaith o godi arian yn dal i barhau. Trwy gyrraedd y nod ariannol, bydd modd cyflawni ein gweledigaeth lawn o far, cegin a bwyty cyfoes, 5 ystafell wely en-suite, estyniad gwydr gyda golygfeydd o’r Eifl, ystafell gymunedol ar gyfer cyfarfodydd, cymdeithasau a chlybiau, gardd gwrw ddeniadol i’r teulu cyfan gyda chegin allanol a digonedd o le parcio gyda phwynt gwefru ar gyfer ceir trydan.

Y Staff

Mae’r fenter yn cyflogi 12 o bobl leol llawn a rhan amser ar hyn o bryd – Rheolwr, Cogydd, Cydlynydd Prosiect, bar staff, staff cegin a staff bar. Ydych chi â diddordeb gweithio tu ôl i’r bar neu yn y gegin? Cysylltwch â ni!

Menter Ty’n Llan

Cryfder y fenter yw nifer ei haelodau a’i gwirfoddolwyr. Mae pob cyfranddaliwr yn aelod o’r Gymdeithas, a mae dros 1000 o aelodau hyd yn hyn. Mae dros 30 o aelodau ar bwyllgorau’r fenter hefyd sef y Pwyllgor Rheoli a 6 is-bwyllgor sy’n gyfrifol am wahanol feysydd ac arbenigeddau: Gweithrediadau Busnes; Marchnata, Brandio a Chyfathrebu; Adnewyddu a Chynnal a Chadw; Bwyd a Diod; Yr Ardal Allanol a’r Ardd; Digwyddiadau ac Adloniant.  Mae’r pwyllgorau hyn yn sicrhau bod Ty’n Llan yn cael ei ddatblygu a’i redeg yn effeithiol ac yn cyflawni tasgau penodol ar ei rhan.

Y Pwyllgor Rheoli

Mae 15 aelod profiadol ar Bwyllgor Rheoli Menter Ty’n Llan:

Caryl Elin Lewis
(Cadeirydd)

Perchennog-gyfarwyddwr Cwmni CELyn Cyf; Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Llandwrog a Phwyllgor Pentref Llandwrog ac aelod sefydlu Merched Mentrus Môn a Gwynedd.  Cyn hynny – swyddi uwch gyda Chyngor Gwynedd; Cyfarwyddwr Mudiad Meithrin Cymru; ymgynghorydd cyswllt i’r Sefydliad Gofal Cyhoeddus ac Iechyd Meddwl Cymru.

Catrin Huws
(Is-gadeirydd)

Rheolwr cynhyrchu rhaglenni Cymraeg a chynnwys ar-lein gyda’r BBC. Yn gyfrifol am gydlynu sawl agwedd ar brosiectau darlledu cenedlaethol.

Huw Jones
(Trysorydd)

Cadeirydd Portmeirion Cyf ac Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn. Cyn Gadeirydd a Phrif Weithredwr S4C, cyd-sylfaenydd Sain, Barcud a Teledu’r Tir Glas ac Ymddiriedolwr RSPB a’r Gymdeithas Deledu Frenhinol.

Carys Aaron
(Ysgrifennydd)

Ymddiriedolwr ‘Sistema Cymru – Codi’r To’; cyfarwyddwr Adra Lodge Cyf hostel a bwyty. Cyn Reolwr Busnes a chyfarwyddwr Ffilmiau’r Nant Cyf; darlithydd y gyfraith Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor. Cyn ysgrifennydd Galeri Caernarfon Cyf a Crochan Celf; cyn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Syr Hugh Owen.

Wyn Roberts

Perchennog-gyfarwyddwr Marchnata AQUA Cyf sy’n arbenigo mewn marchnata digidol a’r sector twristiaeth. Cyfarwyddwr Galeri Caernarfon Cyf, Hwb Eryri Cyf, Datblygiadau Egni Gwledig (DEG) a Cooliture Cyf

Angharad Gwyn

Perchennog-gyfarwyddwr cwmni manwerthu Cymreig Adra; Arweinydd a chyd-sylfaenydd Clwb Gwawr Llandwrog; cyn gadeirydd Cyfeillion yr Ysgol, a Grŵp Ti a Fi y pentref; aelod o Gyngor Coleg Glynllifon a model rôl busnes gyda Syniadau Mawr Cymru.

Dylan Wyn Herbert

Pennaeth Cynllunio Gwaith ac Adnoddau SP Energy Network; Cynghorydd Cymuned ym Mhenygroes; aelod – Pwyllgor Clwb Rygbi Caernarfon, Cymdeithas Dyfarnwyr Undeb Rygbi Gogledd Cymru; Llysgennad STEM.

Ian Kenrick Hughes

Rheolwr Busnes Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, wedi gweithio mewn llywodraeth leol am dros 35 mlynedd. Cyn-aelod o Lywodraethwyr Ysgol Syr Hugh Owen ac Ysgol Llandwrog.

Bethan Mary Jones

Actores broffesiynol sydd wedi byw yn Llandwrog ers 25 mlynedd ac wedi magu 4 o blant. Cyn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Llandwrog. Yn berchen ar fusnes llety hunanarlwyo.

Sion Huw Jones

Athro yn Ysgol Syr Hugh Owen; cydberchennog Hairline Inc GC. Wedi byw yn y pentref ar hyd ei oes ac wedi gweld Ty’n Llan yn ffynnu fel plentyn ac oedolyn. Yn angerddol am weld Ty’n Llan yn rhan ganolog o fywyd y pentref unwaith eto.

Alun Prytherch

Prif Ddadansoddwr Busnes VISA, yn diffinio sut y bydd cenhedlaeth nesaf systemau taliadau’r cwmni yn gweithio. Cyn hynny – Cynghorydd Busnes i Barclays, Bank of America, Lloyds a’r Bathdy Brenhinol; Ystadegydd Manwerthu a Rhagolygydd i Sainsbury’s.

Iwan Williams

Pennaeth Cerdd Ysgol Glan y Môr Pwllheli; beirniad ac arweinydd corawl. Yn angerddol am ddiwylliant Cymru ac ysbryd cymunedol.

Sioned Williams

Pennaeth Adran Datblygu’r Economi a’r Gymuned, Cyngor Gwynedd, sy’n gyfrifol am ddatblygu economaidd, twristiaeth, digwyddiadau, rhaglenni adfywio, sgiliau a chyflogaeth. Cynllunydd tref cymwysedig, yn cefnogi mentrau cymdeithasol ers 25 mlynedd. Aelod o wahanol fyrddau rheoli; rolau cynghori gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a Bwrdd Menter Eryri; cyn gadeirydd Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth Gogledd Cymru; Cadeirydd Chwaraeon Gogledd Cymru.

Marnel Pritchard

Yn aelod gweithgar ar nifer o grwpiau sy’n ymwneud â Thy’n Llan gan gynnwys y Grŵp Garddio a’r Grŵp Bwyd a Diod. Yn gwirfoddoli yn rheolaidd drwy helpu allan yn y gegin, glanhau pan fo’r angen a bod ar gael i agor y drws i wahanol grwpiau.

D Vernon Evans

Yn byw yn Llandwrog ers dros 30 mlynedd. Wedi bod yn weithgar gyda amrwy o’r grwpiau cymorth yn Ty’n Llan ers prynu’r dafarn.  Bu’n gweithio fel uwch reolwr ym maes adeiladu a busnes, ac yna’n rhedeg ei fusnes ymgynghori ei hun am 15 mlynedd. Bu’n drysorydd Clwb Golff Caernarfon am 7 mlynedd.